2021-2022 YAZ OKULU REHBERİ

Küçült Yazı Tipi Büyüt
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2021–2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU REHBERİ
 1. Yaz öğretimi, öğrenci ve öğretim üyesi için isteğe bağlıdır. Eğitim-Öğretim süresi 5 hafta’dır.
 2. 2021–2022 Eğitim-Öğretim yılında açılan yaz öğretimine Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarında kayıtlı bütün öğrenciler ile diğer üniversitelerin öğrencileri katılabilir.
 3. Yabancı dil hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler, bu programı bitirdikleri yılın sonunda açılan yaz öğretimine katılamaz. Yabancı dil hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerin yaz öğretiminde ders alabilmeleri için, öğrencisi oldukları asıl programda en az bir dönem ders almaları gerekir.
 4. Lisans öğrencileri, önlisans programlarından ders alamazlar.
 5. Ön şartlı olan dersler, daha önce ön şart koşulu yerine getirilmemişse yaz öğretiminde alınamaz. Yıllık dersler yaz okulunda açılmaz.
 6. Birimler (fakülte, yüksekokul, enstitü, meslek yüksekokulu), yaz öğretiminde açılmasını istedikleri dersleri Bahar dönemi içerisinde Rektörlüğe (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) bildirir. Bu dersler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca ilan edilir.
 7. Öğrencilerin farklı bölümlerden ders alabilmeleri için bölüm başkanlıkları tarafından uygun görülenlere eşdeğerlik çıkartılır.
 8. Yarıyıl tekrarı durumunda olan öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya DC ve DD notu aldıkları dersleri, açılmışsa, yaz okulunda alabilir.
 9. Yarıyıl tekrarı durumunda olmayan öğrenciler ise akademik ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce aldıkları dersleri yaz okulunda alabilirler.
 10. 2021-2022 Eğitim öğretim yılı Güz ve/veya Bahar dönemlerinde Değişim programlarıyla başka üniversiteye giden, yatay ve dikey geçiş yoluyla üniversitemize gelen öğrenciler bulundukları yarıyıl/yıl itibarıyla yükümlü oldukları ancak alamadıkları dersleri yaz okulunda alabilirler
 11. Bahar yarıyılı sonunda bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmak kaydıyla genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan lisans öğrencileri yaz okulunda bir üst sınıftan ders alabilirler.
 12. Mezun olmak için en fazla üç dersi kalan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler yaz okulundan hiç almadığı üç dersi alabilirler.
 13. Yaz öğretiminde öğrenci, kendi müfredatındaki bir dersin yerine, Üniversite içindeki farklı bir bölümden, öğrencisi olduğu bölüm başkanlığının önerisi ve eşdeğerliliğin ilgili birim kurullarınca uygun görülmesi halinde eşdeğer bir dersi alabilir.
 14. Diğer üniversitelerden gelerek ders alan öğrenciler eğitim-öğretim ile ilgili hususlarda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yönetmeliklerine tabidirler.
 15. Yaz öğretiminde ders alacak öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde, kayıtlarını bizzat yapmakla yükümlüdür.
 16. Öğrenciler (diğer üniversitelerden gelenler de dâhil), hangi müfredata tabi olurlarsa olsunlar en fazla 3 ders, lisansüstü eğitiminde ise 2 dersi aşmamak üzere ders alınabilir.
 17. Yandal ve çift anadal programına kayıtlı olan öğrenciler yükümlü oldukları dersleri yaz okulunda alabilirler.
 18. Yaz öğretiminde alınan notlar doğrudan kayıtlara işlenir ve genel akademik ortalama buna göre hesaplanır.
 19. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri, kendi müfredatlarındaki dersin yerine, o dersin akademik yeterliklerini sağlaması koşuluyla diğer üniversitelerde açılan eşdeğer bir dersi alabilir. Bu durumda;
  > Diğer üniversitelerde açılan yaz öğretiminden ders alacak öğrenciler, kayıt yaptırmadan önce kendi bölüm başkanlığına, alacakları dersin eşdeğerlik ve akademik yeterlik bakımından inceleterek onay almaları gerekir.
  > Öğrenci, yaz öğretiminde kendi bölümünde açılan bir dersi, isterse diğer üniversitelerde açılan yaz öğretiminden alabilir.
  > Diğer üniversitelerde açılan yaz öğretiminden ders alacak öğrenciler bu Yönetmeliğin 8.maddesindeki sınırları (Toplam 3 ders) aşmamak üzere ders alabilirler.
  > Yaz Öğretiminde aynı zamanda hem Üniversitemizden, hem de diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin almış olduğu derslerin ders programlarının çakışmaması gerekmektedir. (Sınav Yönetmeliklerimizde Teorik dersler için %70, Pratik dersler için %80 devam Zorunluluğu Bulunmaktadır.)
  > Belirli bir yabancı dilde okutulan derslerin yerine diğer üniversitelerden ders alınması halinde, alınan dersin de aynı dilde okutuluyor olması gerekmektedir.
  > Diğer üniversitelerden alınan derse ait nihai (dönem sonu başarı notu) not, dersin alındığı üniversitenin not baremlerini gösterir belge ile birlikte kapalı ve mühürlü zarf içinde "GİZLİ”ibaresi ile posta veya elden Bölüm Başkanlığına ulaştırılır. Bölüm Başkanlığı alınan notu değerlendirerek Dekanlığa / Müdürlüğe iletir. İlgili birimin Yönetim Kurulunda değerlendirilir ve Üniversitemiz not sistemine dönüştürülerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.
 20. Diğer üniversitelere mensup öğrencilerin Üniversitemizden ders almaları halinde; öncelikle yaz öğretiminde ders almak istediği birim için  (fakülte,yüksekokul, enstitü, meslek yüksekokulu) online başvuru yapması gerekmektedir. Üniversitemiz birimlerinden ders alan öğrencilerin yaz öğretimi sonunda, almış olduğu ders için öğretim elemanınca takdir edilen notlar, kayıt yaptırdığı fakülte dekanlığınca/yüksekokul/enstitü/meslek yüksekokulu müdürlüğünce öğrencisi olduğu Üniversiteye (fakülteye/yüksekokula/enstitüye/meslek yüksekokuluna) kapalı ve ağzı mühürlü zarf içerisinde gönderilir. Zarf içerisine ayrıca, eğitim-öğretim yönetmeliğinin not baremlerine ilişkin maddesi onaylanarak konulur.
 21. Yaz öğretiminde öğrencilerden, kayıtlandıkları dersin normal dönemdeki haftalık ders saati (teorik, pratik, laboratuvar, uygulama, v.b.) üzerinden ücret alınır. Örneğin: Bir haftalık normal dönemde teorik 3, uygulama 2 ise öğrenciden 5 saat üzerinden yaz öğretimi ücreti alınacaktır. Kredisi dikkate alınmayarak, haftalık ders saati üzerinden öğrenci yaz öğretimi ücretleri hesaplanacaktır.
 22. Açılmayan derslere kayıt yaptıran öğrencilerin listesi ve iade yapılacak öğrenim ücretleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilgili birimlere bildirilir.
 23. Yaz öğretimi akademik takvimi:


27 - 28 Haziran 2022 Geçici Kayıt (Ders Alma) 
30 Haziran - 01 Temmuz 2022 Kesin Kayıt
04 Temmuz 2022 Derslerin Başlaması
05 Ağustos 2022 Derslerin Bitişi
08 - 13 Ağustos 2022 Yaz Okulu Genel Sınavları
18 Ağustos 2022 Yaz Okulu Genel Sınav Notlarının OBS'ye girişinin son tarihi
 


DERS KAYIT İŞLEMLERİ

• Ders Kaydı (Geçici Kayıt):

Bu aşamada öğrenciler, normal dönem ders kaydı yapar gibi internet üzerinden öğrenci bilgi sisteminde almak istediği dersleri seçerek geçici kaydını oluşturmuş olacaktır. Bir dersin yaz öğretiminde açılabilmesi için asgari öğrenci sayısı ilgili bölümler ve enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenir. Lisans ve önlisans programlarında onbeş öğrencinin kayıt yaptırması şartı aranır. Lisansüstü dersler için bu şart aranmaz.

• Ders Kaydı (Kesin Kayıt):

Bu aşamada Kontenjanı dolmadığı için kapatılan derslere ücret yatırıp kayıt yaptırmış olan öğrenciler, isterlerse kapatılmış olan dersler yerine açılmış olan derslere kayıt yaptırabilirler. Tekrar ders seçiminden kaynaklanacak ücret farklılıklarını yine VakıfBank’ın her hangi bir şubesine ödeyerek ders kayıtlarını kesin kayıt haline getirebileceklerdir. Bu aşamada, asgari sayıda öğrenci kayıt yaptırmadığı için açılmayan derslere yeni kayıt alınmaz. Yeterli sayıya ulaşarak açılması kesinleşen derse kayıtlanan öğrenciler o dersten çekilemez ve ders değişikliği yapamaz.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS ALMA İŞLEMLERİ

KAYITLAR
Yaz Okulundan yararlanmak isteyen öğrenciler 27 Haziran - 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yaz okulunda açılan derslerden almak istedikleri dersleri ders alma menüsünden seçip, yaz okulu ücretini yatırıp, kesinleştirme işlemini yaparak kayıtlarını tamamlayabileceklerdir.


DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN  BAŞVURU VE DERS ALMA İŞLEMLERİ

ONLİNE BAŞVURU
Yaz okulunda ders almak isteyen diğer üniversitelerin öğrencileri  27 - 28 Haziran 2022 tarihleri arasında ONLİNE BAŞVURU ile  "Başvuru Linki Eklenecektir" adresinden yapabileceklerdir.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Öğrenci BelgesiKAYITLAR
Online başvurusu onaylanan öğrenciler, 30 Haziran - 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yaz okulunda açılan derslerden almak istedikleri dersleri
ders alma menüsünden seçip, yaz okulu ücretini yatırıp, kesinleştirme işlemini yaparak kayıtlarını tamamlayabileceklerdir.

DERS İÇERİKLERİNE ERİŞİM:
Üniversitemizden ders almak isteyen öğrenciler ders içeriklerine  https://obs.beun.edu.tr/oibs/bologna/   adresinden erişebileceklerdir.

Yaz Okulu Ücretinin Yatırılacağı Hesap:

T.A.O. Vakıflar Bankası Online Tahsilat/Kurum Faturadan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Adına Öğrenci Numarası ile yatırılacaktır.


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin