Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş

Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş

Küçült Yazı Tipi Büyüt
KURUM İÇİ PROGRAMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ

KAPSAM
Başvurular, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş”  hükümleri çerçevesinde yapılır.

MEVZUAT

  • Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin için tıklayınız...
  • BEÜ.Kurum İçi Yatay Geçiş Esasları tıklayınız...
BAŞVURU BELGELERİ ve BAŞVURU SÜRECİ

A- KONTENJAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin diploma programlarına ait kontenjanlar her dönem başında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilir. tıklayınız..

B- KOŞULLAR

1) Eşdeğer düzeyde diploma programlarına (ön lisanstan ön lisans programlarına; lisans programlarından lisans programlarına) ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dâhil olmak üzere ilgili yönetim kurulu tarafından kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.
2) Aynı düzeyde, öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması gerekir (Ek-2).
3) Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir. Bununla birlikte yatay geçiş için başvuran örgün öğretim öğrencisi, başvurduğu diploma programının ikinci öğretimi (İ.Ö) varsa bu programa da başvurabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
4) İkinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretimden birinci öğretime başarı bakımından bulunduğu sınıfın % 10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde geçiş yapabilirler.
5) Kurumlar arası Yatay Geçiş ile Üniversitemiz bölüm/programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, kurum içi yatay geçiş yapabilmesi için kayıt yaptırdıkları bölüm/programda en az bir yarıyıl öğrenim görmeleri zorunludur. Dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, kurum içi yatay geçiş için başvuruda bulunamazlar.
6) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.40 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının yılki taban puanına eşit veya yüksek olması
gerekir.
7) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
8) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.
9) Eşdeğer programlar arasında yatay geçiş yapıldığından, yüzde otuz öğretim dili İngilizce olan diploma programlarına, sadece yüzde otuz öğretim dili İngilizce olan diploma programında kayıtlı öğrenciler kabul edilir. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan diploma programlarına, Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavını başarmış öğrenciler veya başvuru sırasında YDS’den 60, Uluslararası yabancı dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer olarak kabul edilen sınavların birinden Üniversitemiz Senatosunun öngördüğü puanı aldığını belgeleyen öğrenciler kabul edilir.
10) Kurum içi yatay geçiş için aynı anda birden fazla programa başvuru yapılabilir, ancak öğrencinin tercihi doğrultusunda sadece bir programa kayıt yapılabilir.
11) Öğrencinin ayrılacağı diploma programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış olması, genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,40 olması ve disiplin cezası almamış olması gerekir.

C- GEREKLİ BELGELER

a) Başvuru dilekçesi
b) Onaylı Not belgesi (Transkript): Başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı not ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge (kopya kabul edilmez.)
c) Onaylı ders içerikleri
d) Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
e) ÖSYS Sonuç Belgesi Başvurduğu programın ÖSYS Kılavuzunda yer alan başvuru koşullarını sağladığını gösteren belge (Kılavuz Koşulları: Eczacılık Fakültesi için Bk.11, Gemi Makineleri İşletme Programı için Bk. 32 – Bk.295, Özel Güvenlik ve Koruma Programı İçin Bk.273)

D-TAKVİM

Başvurular Akademik Takvimde belirtilen sürelerde ilgili bölümlere yapılmaktadır. Akademik Takvim için tıklayınız...